Vår historie og hvordan vi jobber

TYR Advokatfirma er tuftet på verdiene Trygghet, Yrkesstolthet og Rettferdighet.

Firmaet består av elleve advokater og advokatfullmektiger som har bakgrunn fra blant annet store forretningsadvokatfirmaer, offentlig forvaltning, politiet og domstolene. Vi bistår særlig små og mellomstore bedrifter samt privatpersoner. TYR Advokatfirma har hovedkontor på Bragernes Torg i Drammen, og et avdelingskontor på Bislett i Oslo.

Vi er store nok til å kunne levere spesialistbistand på de fleste fagfelt våre klienter etterspør. Vi er samtidig små nok til å forstå at en liten eller mellomstor bedrift trenger praktiske råd og effektiv sakshåndtering, ikke lange utredninger og store team med advokater. Dette har ført til at vi har en betydelig oppdragsmengde innen særlig eiendom og eiendomsutvikling, entreprise, kontrakts- og avtalerett, arbeidsrett, forsikringsrett (særlig innen landbruk) og tvisteløsning.

For oss er privatmarkedet like viktig som næringslivet. Vi har derfor en rekke oppdrag innen arv, skilsmisseoppgjør, barnefordeling og straffesaker. Dette er saker som ikke bare krever solid juridisk kompetanse, men også forståelse for mellommenneskelige relasjoner.

Vi er opptatt av høy faglig kvalitet, og er stolte over at vi blir benyttet som bostyrere ved Drammen tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett, foredragsholdere av Juristenes Utdanningssenter, forelesere på Universitetet i Sørøst-Norge og som sensorer og veiledere på Universitetet i Oslo. Våre advokater har også verv som faste forsvarere og bistandsadvokater ved Drammen tingrett, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Med ansvar for å skape rett.


Informasjon og praktisk samarbeid

I tråd med ny tjenestelov opplyses at TYR Advokatfirma AS er medlem av Den norske advokatforening.


Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og alle advokater hos oss har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene.

Oppdragsvilkår

TYR Advokatfirma AS har etablert rutiner for håndtering av klienter i tråd med regelverk for GDPR og hvitvaskingsloven. Det vises til de alminnelige oppdragsvilkårene for Tyr Advokatfirma AS. I tillegg vil det bli utarbeidet individuell oppdragsbekreftelse ved inngåelse av nye oppdrag.

Registrering av oppdraget

Før vi påtar oss et oppdrag avklarer vi om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. For at vi skal kunne gjøre de nødvendige avklaringer av om interessekonflikt foreligger, må klienten snarest mulig gi oss fyllestgjørende informasjon om involverte parter, saksforholdet, målsettinger med oppdraget og andre forhold som kan ha betydning for spørsmålet om interessekonflikt. I tilfelle av slik konflikt vil klienten snarlig bli underrettet.

I tillegg til konfliktsøk, avklarer vi selvsagt også om vi besitter tilstrekkelig kompetanse og kvalitet til at vi kan påta oss oppdraget.

Taushetsplikt/personopplysningsloven

Advokater har med noen få lovbestemte unntak taushetsplikt for de opplysninger advokaten får i forbindelse med en sak. Samtlige medarbeidere i firmaet har undertegnet taushetserklæring. Alle våre klienter kan ha tillitt til at den informasjonen som blir overlevert vil bli behandlet konfidensielt av samtlige som arbeider i vårt firma.

Personopplysningene vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

Salær og omkostninger. Merverdiavgift

Med mindre annet fremgår av oppdragsbekreftelsen, vil salær for arbeidet med oppdraget bli beregnet med utgangspunkt i medgått tid og veiledende timepriser. Våre timepriser varierer ut fra type oppdrag og den kompetanse som kreves. Timeprisene avtales individuelt for hver enkelt sak og bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse.

Veiledende timepriser for forbrukere varier med oppdragets art:

Kr 1700,- til 2700,- eks mva (kr 2125,- til 3375,- inkl. mva)

Minste timeenhet er 15 minutter. Prisene kan endres med en måneds varsel med mindre det er avtalt en fast timepris i hele oppdragets varighet.

Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Eventuelle innsigelser til faktura skal fremsettes uten ugrunnet opphold og senest en måned etter fakturadato.

Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbekreftelsen eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Rettshjelpsforsikring

Mange private klienter har rettshjelpsdekning inntil et visst nivå gjennom sine private forsikringer. Ved etablering av oppdraget vil vi avklare om det foreligger rettshjelpsdekning via klientens forsikringsselskap. Klienten må selv fremskaffe forsikringsselskapets navn og polisenummer.

Retthjelpsdekningen fritar ikke for ansvaret med å betale for advokatens arbeid og innebærer ingen øvre grense for det totale faktureringsbeløp for en sak. Rettshjelpsdekningen omfatter ikke eventuelle omkostninger man i en rettssak måtte bli pålagt å dekke for motparten.

Ansvar for resultat/oppfølging

TYR Advokatfirma AS skal utføre oppdraget etter beste evne og i henhold til reglene for god advokatskikk. TYR Advokatfirma AS innestår aldri for et bestemt utfall av en rettssak. Dette gjelder selv om man har antydet sannsynligheten for å få medhold av retten. Tapes en sak, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Dersom en rettssak ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Etter at oppdrag som beskrevet i oppdragsbekreftelsen er ferdigstilt og/eller avsluttet, har TYR Advokatfirma AS ikke ansvar for ytterligere oppfølging av noe forhold på vegne av klienten før det eventuelt gis et nytt oppdrag med påfølgende oppdragsbekreftelse.

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

For advokatvirksomhet er det fastsatte krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av et eventuelt erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomhet. Profesjonsansvar i anledning oppdrag er begrenset til kr 5 millioner. Dette ansvaret er dekket gjennom ansvarsforsikring i samsvar med gjeldende lovgivning. TYR Advokatfirma AS har under ingen omstendigheter ansvar for indirekte tap/følgeskader. For mindre oppdrag avtales sikkerhetsstillelse i oppdragsbekreftelsen til kr 1 million.

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Klagefristen er som hovedregel 6 måneder fra det tidspunkt klienten ble kjent eller burde blitt kjent med de forhold som klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Buskerud krets som førsteinstans. Disiplinærutvalgets vedtak kan klages inn for disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside (www.jus.no) under menyen Råd og rettshjelp.

Endring av oppdragsvilkår

De betingelser som er avtalt for oppdraget gjelder normalt så lenge oppdraget varer med mindre annet avtales særskilt.